Pylon Commercial

PYLON COMMERCIAL

Εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που καλύπτει όλη τη γκάμα των εμπορικών επιχειρήσεων.

POWER ANALYTICS
Τα τεχνολογικά αναβαθμισμένα POWER
ANALYTICS οπτικοποιούν την απόδοση της
επιχείρησης και εξάγει reports παρουσιά-
ζοντας με γραφήματα τις νέες τάσεις που
δημιουργούνται.
Το όφελος βρίσκεται στην δυνατότητα άμε-
σων διορθωτικών κινήσεων και επανεξέτα-
ση των στόχων της επιχείρησης.

MOBILE CRM

Καταχώρηση ενεργειών CRM από Tablet
χωρίς την απαίτηση συνεχούς σύνδεσης με
την εφαρμογή.
Δυνατότητα άμεσης οικονομικής πληροφό-
ρησης από οποιοδήποτε σημείο και οποια-
δήποτε στιγμή.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ
EPSILON NET

Η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net
σχεδίασε από την αρχή μία Λογιστική νέας
γενιάς που θα θέσει νέα standards στο χώρο.
Διατηρώντας όλα τα επιτυχημένα στοιχεία και την ωριμότητα μίας πολυετούς εμπειρίας, δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα λογιστικής διαχείρισης που ενσωματώνει νέες λύσεις και ιδέες που θα αναβαθμίσουν σε άλλο επίπεδο την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες του Λογιστηρίου σας.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΧΩΣ ΟΡΙΑ

Εξοικονόμηση χρόνου μέσα από ένα χρηστικό
περιβάλλον εργασίας δεχόμενο παραμετρο-
ποιήσεις και με δυνατότητα εξατομίκευσης
χωρίς όρια.
Η προσθήκη πεδίων, ο σχεδιασμός οθονών και φορμών καθώς και η προσαρμογή του workflow στο επιθυμητό επιχειρηματικό μοντέλο, δημιουργούνται εύκολα και απεικονίζονται σε μία οθόνη.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ – ΕΙΔΩΝ
• Διαχείριση ειδών με Serial Numbers και Παρτίδες με δυνατότητα παρακολούθησης ποιοτικών χαρακτηριστικών ανά παρτίδα
• Αναλυτικός πίνακας των κινήσεων των ειδών βάση των οποίων έχει διαμορφωθεί η τιμή κόστους του κάθε είδους
• Παρακολούθηση Assortment, ειδών σε Χρώμα/Μέγεθος
• Παρακολούθηση set/kit ειδών
• Πρόταση Αναπαραγγελίας Ειδών βάσει ορίου ασφαλείας & ορίου αναπαραγγελίας εταιρείας, υποκαταστήματος, αποθήκης
• Παρακολούθηση ειδών σε εναλλακτικές μονάδες μέτρησης αγορών-πωλήσεων
• Δυνατότητα ενεργοποίησης εννέα (9) διαφορετικών τιμών στο είδος επιπλέον της λειτουργικότητας των τιμοκαταλόγων
• Πρότυπα Ειδών με δυνατότητα ανάθεσης δικαιωμάτων
• Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) ανά οικογένεια είδους για γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση. Κατηγοριοποίηση ειδών είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή
• Οικογένειες ειδών και Πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και αποφυγή λαθών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΣΟΜΕΝΩΝ
• Δυνατότητα ορισμού πιστωτικού ελέγχου πελατών είτε με συγκεκριμένο σενάριο είτε με συγκεκριμένες αξίες
• Δυνατότητα παρακολούθησης open item πελατών ανά διάσταση (πωλητής, εισπράκτορας, έργο, επιχειρηματική μονάδα, Σύμβαση κλπ)
• Δυνατότητα άμεσης προβολής ενεργειών CRM

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• Ολοκληρωμένο κύκλωμα παρακολούθησης συμβάσεων πωλήσεων-Αγορών
• Παρακολούθηση εργασιών ανά έργο και δυνατότητα σύνδεσης έργων με συμβάσεις
• Πλάνα παρακολούθησης προμηθειών συγκεντρωτικά και κλιμακωτά ανά κατηγορία είδους, κατηγορία πελάτη
• Υπολογισμός προμηθειών βάσει πωλήσεων, εισπράξεων, εισπραχθέντων πωλήσεων κλπ
• Κύκλωμα παρακολούθησης Ταμειακών Ροών(cash flow) με δυνατότητα μεταβολή ποσών και ταυτόχρονη μεταβολή διακανονισμών
• Δυνατότητα παρακολούθησης κυκλώματος προϋπολογισμών

ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΓΟΡΩΝ – ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
• Ολοκληρωμένη διαχείριση προκαταβολών στα Εμπορικά Παραστατικά
• Διαχείριση Προσφορών πωλήσεων με ημερολογιακή ισχύ για συγκεκριμένα είδη ή είδη τιμοκαταλόγου
• Κύκλωμα πιστωτικών τζίρου
• Προσθήκη αναφοράς Ημερήσιο φύλλο συναλλαγών με ολοκληρωμένη εικόνα πληροφόρησης με εύρος ημερομηνιών ή συγκεκριμένη ημερομηνία
• Ανάλυση εκπτώσεων ανά γραμμή είδους σε εμπορικό παραστατικό
• Προσθήκη νέου tab «Συναλλασσόμενοι» στην οθόνη καθορισμού των παραμέτρων του Μετασχηματισμού των παραστατικών, στο οποίο είναι δυνατός ο καθορισμός διαφορετικών Συναλλασσόμενων Τιμολόγησης, Παραγγελίας, Αποστολής για τα προς δημιουργία Παραστατικά
• Οπτική παραμετροποίηση του μεγέθους των γραμμών της κεφαλίδας (Header) και του υπόλοιπου παραστατικού

ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
• Διαχείριση Μονοφασικής Παραγωγικής Διαδικασίας
• Παρακολούθηση Βιομηχανικής Κοστολόγησης
• Δυνατότητα παρακολούθησης παραγομένου και υλικών ανά παρτίδα, ποιοτικά χαρακτηριστικά παρτίδων και ειδικών χαρακτηριστικών
• Παρακολούθηση ημιέτοιμων , συμπαραγώγων και υποπροϊόντος
• Δυνατότητα δημιουργίας εντολής παραγωγής από παραγγελία πωλήσεων
• Σενάρια κοστολόγησης παραγωγής με μερισμό εξόδων ΓΒΕ, Εργατικά, Λοιπά Έξοδα
• Μερισμός εξόδων κοστολόγησης παραγωγής βάσει εργοστασίου, τμήματος, κέντρου εργασίας, είδους, Φασεολογίου, λογιστικής ερωτήματος στην βάση για συλλογή εξόδων από οποιοδήποτε σημείο της εφαρμογής
• Πηγές εξόδου από λογιστικά συστήματα, Χρεώσεις, ελεύθερο έξοδο, ερώτημα στην βάση
• Κοστολόγηση παραγωγής βάσει σεναρίου και δυνατότητα εκτέλεσης παραγωγικής διαδικασίας ανά βήμα πχ υπολογισμός εξόδων, κόστος παραγωγής, επίσημη κοστολόγηση(δημιουργία παραστατικών αποθήκης)